Ankenes Skolekorps
Ankenes Skolekorps
 • Sponsorer    • Ankenes Skolekorps    • Drill    • Instrumenter    • Aktiviteter    • Om Ankenes Skolekorps    • Medlemskap    • Bildearkiv    • Kontakt oss/ styre og stell    • Notearkiv      • Hjem  

 

 

   Om Ankenes Skolekorps
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 306 079

 

 


Vedtekter

 

 

VEDTEKTER FOR ANKENES SKOLEKORPS

Vedtatt på årsmøte 31.10.82 med endringer vedtatt på årsmøte 05.03.2012

 

 1. ORGANISASJON

Ankenes skolekorps er stiftet 19. november 1970 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nordre Nordland og Sør-Troms musikkrets.

 

 1. FORMÅL

Korpsets formål er å vekke barn og unges interesse for musikk utvikle deres musikalske evner og anlegg i et sosialt og inkluderende miljø.            

 1. OPPGAVER

Ankenes skolekorps skal:

 1. Gi korpsets utøvende medlemmer opplæring i musikkteori og oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter, alene og i samspill.
 1. Arbeide for å fremføre god musikk ved konserter, defileringer og ved andre opptredener.
 1. Gi et opplærings- og aktivitetstilbud til de utøvende medlemmene innen drill.

 

 1. MEDLEMSKAP

4.1 Opptak av medlemmer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre.

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF.

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.

4.2 Forutsetning for medlemskap

 1. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
 1. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende
  innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
 1. Aspiranter, musikanter og alle foreldre er medlemmer, også andre interesserte opptas som medlemmer. For umyndige må samtykke foreligge fra foresatte.
 1. Rekruttering til korpset skjer ved inntak av aspiranter
 1. Korpset følger NMF`s aldersbestemmelser
 1. Utmelding skal fortrinnsvis skje skriftlig. For umyndige bør utmelding være underskrevet av foresatte. – Utmelding skal fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt.
 1. Styret kan tillate medvirkning i amatørkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter. En forutsetning for deltaking i andre korps er at medlemmet har fylt 15 år og at forpliktelser overfor Ankenes Skolekorps oppfylles i tilfelle arrangements-kollisjoner.
 1. Medlemmer i Ankenes Skolekorps har anledning til å delta i kretskorpset de til enhvertid gjeldende opptaksregler for kretskorpset for Nordre-Nordland og Sør-Troms musikkrets.

4.3 Rapporteringsplikt og kontingent NMF

 1. Ankenes skolekorps skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.
 1. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes
  etter korpsets registrerte medlemstall per 31 .desember

4.4 Utmeldinger NMF

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

4.5 Suspensjon og eksklusjon

 1. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
 2. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
 3. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
 4. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret
 1. PLIKTER
 • Aspiranter og musikanter plikter å møte i rett tid til øvelser og andre oppdrag, så fremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær skal dirigenten, om mulig varsles i god tid.
 • Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av korpsets eiendeler. Skader på instrument m.v. skal snarest meldes til materialforvalter, som sørger for utbedring av skadene.
 • Musikanter og drillgruppe skal under stevner og arrangementer bære korpsets uniform. Ved opphør av medlemskap og ved bytte av uniform skal uniformen renses. Rensing bekostes av leietaker.
 • I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter plikter medlemmene å rette seg etter korpsets ledelse, dirigent og instruktører. Alle skal til enhver tid medvirke til at korpsvirksomheten blir til mest mulig glede og samhold.
 • Dersom et medlem viser dårlig oppførsel og motvilje og ikke retter seg etter korpsets vedtekter, kan styret bortvise vedkommende fra korpset for en bestemt tid, eller for alltid.
 • Har et medlem ugyldig fravær på flere øvelser over kort tid, kontaktes de foresatte for avklaring om videre deltakelse..
 1. ØKONOMI

Styret er ansvarlig for korpsets økonomi. Det valgte styret har plikt og rett til å søke og dekke korpsets forpliktelser overfor kreditorer. Årsmøtet gir styret fullmakt til – om nødvendig- å søke kreditt eller oppta lån for å innfri korpsets forpliktelser. Styrets kan på vegne av Ankenes Skolekorps undertegne panteobligasjoner, gjeldsbrev og lignende.

                  

 1. KONTINGENT M:V
  1. Medlemskontingenten og instrumentleie skal fastsettes av årsmøtet.
  2. Kontingenten, uniformsleie og instrumentleie forfaller til betaling hvert halvår innen 1 mai og 1 november
 1. Styret fastsetter kontingent og betalingsfrist for stevner, turer og lignende

 

 1. ARBEIDET I KORPSET
  1. Korpsets øvelser følger i hovedtrekkene skoleåret, med avbrudd for juleferie, vinterferie og påskeferie.
 1. Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper, f.eks aspiranter, juniorkorps, seniorkorps og drillkorps. Aspiranter regnes som utøvende medlemmer.
 1. Korpsets skal ha en tillitsvalgts-ordning med en tillitsvalgt for korps og en for drilltropp.
 1. DIRIGENT / INSTRUKTØRER OG ANSVARLIGE

Korpsets styre ansetter dirigent og eventuelle andre instruktører etter behov. Om en av partene ønsker det, opprettes det kontrakt i henhold til NMF`s retningslinjer. Styret kan utarbeide instruks for dirigent og for instruktørene.

Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.

 

 1. ÅRSMØTET
  • Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Medlemmer som har fylt 15 år innkalles til årsmøte, som avholdes hvert innen medio mars Innkallingen skal skje med minst to ukers varsel. Saker til årsmøtet må være styret i hende 1 uke før årsmøtet.

Sakslisten til årsmøtet må være styret i hende 1 uke før årsmøtet.

 • Representasjon, rettigheter og voteringer
 1. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.
 2. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
 • Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
 • Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
 1. Følgende har tale - og forslagsrett:
  • Medlemmer som ikke er fylt 12 år.
 2. Følgende har talerett:
 • Representanter fra NMF
 • Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
 1. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.
 1. Sakslisten skal inneholde følgende punkter:
 1. Konstituering
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden/saksliste
 4. Valg av møteleder og referent
 5. Valg av protokollunderskrivere
 6. Årsmelding
 7. Revidert regnskap
 8. Innkommende saker
 9. Valg:
 • Styret med
  • Leder for to år,
  • kasserer,
  • sekretær
  • styremedlem
  • et varamedlem
 • Materialforvalter: 1 medlem
  • Uniform
  • instrument
 • Valgkomite: 1 medlem
 • Revisor:  1 medlem

De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha seg villige til å motta verv.

 1. STYRET

11.1 Sammensetning og konstituering

Styret velges for 2 år. Leder og sekretær sammen, styremedlem og kasserer, med ett (1) års forskyvning.

 1. Styremøter holdes så ofte som det anses nødvendig men minst 3 ganger pr halvår. Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er tilstede. Korpsets dirigent og instruktør drill innkalles til styrets møter med tale- og forslagsrett.
 1. Til støtte i sitt arbeid kan styret oppnevnte egne utvalg.
 1. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.
 1. Styret skal utarbeide årsmelding og avslutteregnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøte.

11.2 Beredskapsplan for korps

Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer

 

 

 1. ÅRSSTJERNER, MEDALJER, DIPLOMER

 

Korpsets styre forestår søknad om tildeling av medaljer og diplomer fra kretsen. Styret forestår utdeling av disse.

 

 1. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND
 1. Oppløsning av korpset kan bare foretas av to, på hverandre etterfølgende årsmøter og må ha minst 2/3 flertall.
 1. Ved oppløsning tilfaller instrumenter og korpsets øvrige eiendeler Ankenes barne- og ungdomsskole, som forvalter disse til nytt korps blir startet.
 1. Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.
   
 1. VEDTEKTSENDRING

Endring i disse vedtekter kan bare fattes av ordinært årsmøte og må være vedtatt med minst 2/3 flertall.

Forslag til endring må være styret i hende senest 14 dager før årsmøte.

 

 1. UENIGHETER OG TVISTER

  Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

 

 1. GODKJENNING AV KORPSETS VEDTEKTER

Korpsets vedtekter sendes Nordre-Nordland og Sør-Troms musikkrets og Narvik kommune ved kulturkontoret til orientering.

 

   
 

 

 

Ankenes Skolekorps, Postboks 1, 8520 Ankenes